Sammuttimien tarkastukset

Sammutinhuoltoa Vaasassa ja lähikunnissa

Wasasafe tekee ammatti­taitoi­sta sammutin­huoltoa kaikille sammutinmerkeille. Tarkas­tamme ja huol­lamme käsi­sammuttimia Vaasassa Varastokadulla sijaitsevassa myymälässämme tai asiak­kaan luona. Voimme esi­merkiksi tulla yrityk­sesi tiloi­hin tarkas­tamaan alku­sammutus­välineet, jolloin niitä ei tarvit­se pois­taa kiinteis­töstä tarkas­tuksen takia. Sam­mutin­tarkastukset ja huol­lot hoitu­vat näin tehok­kaasti ja aikaa sääs­täen.

Käsisammuttimen tarkastusvälit

Käsisammuttimen tarkastus on teh­tävä vuoden vä­lein, mikä­li sammu­tinta säilyte­tään pai­kas­sa, jossa se altis­tuu kosteu­delle, täri­nälle, lämpö­tilojen vaihte­lulle tai pakka­selle.
  • Veneet, puimurit, kaivinkoneet, bussit, autot yms.

Mikäli käsi­sammu­tinta säily­te­tään paikal­laan, kui­vissa ja tasa­lämpöisissä sisä­tiloissa, on sam­mutin tarkas­tettava 2 vuoden välein

  • Kuivaimet, pannuhuoneet, omakotitalot, lämpimät varastot yms


Käsisammuttimen huoltovälit

Nestesammuttimien enim­mäis­huolto­väli on 5 vuotta. Muiden käsi­sammuttimien enimmäis­huolto­väli on 10 vuotta. Ensim­mäisen sammutin­huollon ajan­kohta mää­räytyy käsi­sammut­timen valmistus­ajan­kohdan mu­kaan. Käsi­sammutin on huollet­tava myös aina jokai­sen käyttö­kerran jälkeen. Sam­mutin­huolto on teh­tävä silloin, kun tarkas­tus antaa sii­hen aihetta, kuiten­kin vähin­tään val­mistajan tai maahan­tuojan ohjeis­sa maini­tuin huolto­välein.

Sammuttimien tarkastus tilaus

Sammuttimien tarkastus tilaus

0.00€ Veroton hinta: 0.00€

Sammuttimien tarkastus tilaus

Tällä tuotteella voit tilata sammuttimien tarkastuksen yritykseenne, asunto yhtiöön, seuralle yms. O..

0.00€ Veroton hinta: 0.00€

Näytetään 1 - 1 (Yhteensä 1. Sivuja 1.)